Nyheter

Nyheter
Följ oss för att hålla dig uppdaterad med våra senaste meddelanden och företagsrapporter.

Nyheter & Rapporter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Anticimex bästa tips för biologisk mångfald

Anticimex
 — 
2022
.
05
.
20
På söndag den 22 maj uppmärksammar Anticimex den Biologiska mångfaldens dag för att öka kunskapen om artrikedom och så kallade ekosystemtjänster, såsom pollinering. Anticimex biolog och entomolog Thomas Persson Vinnersten ger tips om hur alla kan göra en insats för den biologiska mångfalden i trädgården eller på balkongen. [image] Biologisk mångfald misstas ofta för att bara handla om skydd av hotade arter. Det är en del av det, men det omfattar variationen av alla levande organismer i alla miljöer på jorden. Det handlar också om variationsrikedomen inom arter och gener. Den
Read more →

Årsstämma i AAK AB

AAK
 — 
2022
.
05
.
18
Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 18 maj 2022 fattades följande beslut. Styrelse och revisor samt arvoden Antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken. Omval av styrelseledamöterna Märta Schörling Andreen, Marianne Kirkegaard, Gun Nilsson, Georg Brunstam och Patrik Andersson. Georg Brunstam omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med 975.000 kronor till ordföranden och 425.000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla
Read more →

Uppdaterad tidsplan för Securitas förvärv av Stanley Security

Securitas
 — 
2022
.
05
.
17
Förvärvet av Stanley Security kräver myndighetsgodkännande och uppfyllande av sedvanliga villkor och förväntas nu slutföras under det tredje kvartalet 2022. Den 8 december 2021 offentliggjorde Securitas att man ingått avtal om att förvärva verksamheten avseende elektroniska säkerhetslösningar från Stanley Black & Decker Inc. (”Stanley Security”) för en köpeskilling om 3 200 MUSD på skuld- och kassafri bas. De regulatoriska processerna, vilka ursprungligen förväntades vara klara under det första halvåret 2022, pågår fortfarande och förvärvet förväntas nu slutföras under det tredje
Read more →

Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Hexagon AB med anledning av incitamentsprogram

Hexagon
 — 
2022
.
05
.
11
Styrelsen i Hexagon AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 april 2022 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Hexagons förpliktelser med anledning av Aktieprogram 2022/2025 (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet), inklusive täckande av sociala avgifter. Förvärv får ske av högst 5 500 000 aktier av serie B. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess regelverk. Förvärven kommer att ske till ett pris per aktie inom det
Read more →

Familjen Schörlings stiftelse donerar 100 miljoner kronor i humanitärt stöd till Ukraina.

Schörling
 — 
2022
.
03
.
11
Familjen Schörlings stiftelse donerar 100 miljoner kronor i humanitärt stöd till Ukraina. Familjen Schörlings stiftelse stödjer Röda Korsets och FNs flyktingorgan UNHCRs arbete för att hjälpa människor i nöd till följd av den väpnade konflikten i Ukraina. Organisationerna kommer erhålla 50 miljoner kronor vardera.
Read more →

Information om Märta Schörling Andreens och Sofia Schörling Högbergs avyttringar av Nibe aktier

Schörling
 — 
2022
.
01
.
21
Med anledning av informationen om Schörlings transaktioner i Nibe, som har cirkulerat i media, vill vi göra följande förtydligande. Under juni och juli 2021 avyttrade Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg 11 000 000 B-aktier vardera. Under november och december 2021 avyttrade Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg 8 124 861 B-aktier vardera. Det resulterade i att röstandelarna och kapitalandelarna minskade med cirka 0,5% respektive 1% vardera.
Read more →

Hexagons vd säljer aktier — kvarstår som dedikerad vd och aktieägare

Hexagon
 — 
2021
.
11
.
09
Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén, har den 5 och 8 november 2021 sålt totalt 1 506 225 aktier i Hexagon AB. Under 2020 och 2021 erhöll Ola Rollén 318 195 prestationsaktierätter som del av två långsiktiga incitamentsprogram med intjänandeperioderna 2020/2023 och 2021/2024. Ola Rollén kvarstår som dedikerad vd och aktieägare i Hexagon, och äger efter försäljningen 502 075 aktier samt 318 195 prestationsaktierätter till ett totalt värde av cirka 117,2 MSEK baserat på stängningskursen den 9 november. "Jag har valt att sälja en del av mitt aktieinnehav i Hexagon. Mitt engagemang och min
Read more →

Nytt datum Securitas kapitalmarknadsdag: 21 mars

Securitas
 — 
2021
.
11
.
05
Securitas bjuder härmed in investerare, analytiker och representanter för finansiell media till vår kapitalmarknadsdag måndagen den 21 mars 2022 cirka klockan 13.00 till cirka 17.00. Evenemanget kommer att äga rum på Securitas huvudkontor i Stockholm och kommer också att sändas live via webben. För att ge möjlighet till mer interaktivitet, kommer Securitas kapitalmarknadsdag att hållas fysiskt istället för virtuellt och är därför framskjuten från den 7 december 2021 till den 21 mars 2022. Vi kommer att ge en uppdatering av vår strategi och finansiella status samt resultat av våra
Read more →

Securitas AB publicerar delårsrapport januari-september 2021 den 29 oktober

Securitas
 — 
2021
.
10
.
20
Securitas AB publicerar delårsrapport januari-september 2021 fredagen den 29 oktober 2021 cirka kl. 13.00. Cirka 13.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 14.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer. 14.30 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl. 14.30 där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist samt finansdirektör
Read more →
Inga inlägg
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|