Nyheter

Nyheter
Följ oss för att hålla dig uppdaterad med våra senaste meddelanden och företagsrapporter.

Nyheter & Rapporter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Anticimex: Färre getingbon i Sverige efter 2018

Anticimex
 — 
2023
.
05
.
08
[image] Anticimex statistik över utryckningar till husägare som fått problem med getingar visar att det blivit färre getingbon de senaste åren. Förra sommaren gjordes enbart en tredjedel så många utryckningar som 2018. Anticimex prognos är ändå att hjälpa 50 000 husägare i hela landet i sommar, så om man vill slippa problem är det hög tid att getingsäkra sitt hus på våren. Vartannat år brukar historiskt bli ett getingår, följt av ett år med färre getingar. Enligt Anticimex statistik bröts det mönstret 2020, som inte blev den getingsommar som förväntats. Efter det har det fortsatt
Läs mer →

ASSA ABLOY och det amerikanska justitiedepartementet når en förlikning om förvärvet av HHI

Assa Abloy
 — 
2023
.
05
.
06
ASSA ABLOY och det amerikanska justitiedepartementet (”DOJ”) har idag ingått ett förlikningsavtal gällande ASSA ABLOYs förvärv av Hardware and Home Improvement (”HHI”) divisionen inom Spectrum Brands. Förlikningen innebär att domstolsförhandlingarna vid District Court of Columbia avslutas. Som en del av förlikningen, och i enlighet med det föreslagna slutliga domslut som idag har lämnats in till domstolen, kommer ASSA ABLOY att genomföra avyttringen av Emtek och Smart Residential-verksamheten i USA och Kanada till Fortune Brands. Efter att förlikningen har ingåtts, är förvärvet av HHI
Läs mer →

Årsstämma i AAK AB

AAK
 — 
2023
.
05
.
04
Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 4 maj 2023 fattades följande beslut. Styrelse och revisor samt arvoden Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken. Omval av styrelseledamöterna Märta Schörling Andreen, Marianne Kirkegaard, Georg Brunstam och Patrik Andersson samt nyval av Nils-Johan Andersson, Fabienne Saadane-Oaks och Ian Roberts. Gun Nilsson har avböjt omval. Georg Brunstam omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med 1.000.000 kronor till ordföranden och 440.000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i
Läs mer →

Beslut vid Securitas årsstämma 2023

Securitas
 — 
2023
.
05
.
04
Securitas AB (publ) har hållit årsstämma idag, den 4 maj 2023 i Stockholm. Vinstdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar per den 31 december 2022. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utdelning ska lämnas med 3,45 kronor per aktie att utbetalas i två delar om 1,75 kronor per aktie respektive 1,70 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndag 8 maj 2023 för den första utdelningen och måndag 20 november 2023 för den andra utdelningen. Utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg
Läs mer →

Stark start på året – de preliminära siffrorna från 13 april om volymer och rörelseresultat bekräftas

AAK
 — 
2023
.
05
.
04
AAK-koncernen · Volymerna minskade med 6% till 541.000 ton (575.000 ton). Volymerna exklusive Ryssland minskade med 3%. · Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 64 mkr, uppgick till 952 mkr (664 mkr), en ökning med 43%. Omräknat till fasta växelkurser ökade rörelseresultatet med 34%. · Resultatet för perioden uppgick till 662 mkr (492 mkr). · Vinsten per aktie uppgick till 2,55 kronor (1,89 kronor). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1.102 mkr (-1.150 mkr). · Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknad på rullande
Läs mer →

Securitas AB Delårsrapport Kv 1 2023 | Januari–mars 2023

Securitas
 — 
2023
.
05
.
03
Januari–mars 2023 · Försäljning 37 751 MSEK (28 598) · Organisk försäljningstillväxt 12 procent (4) · Rörelseresultat före avskrivningar 2 180 MSEK (1 452) · Rörelsemarginal 5,8 procent (5,1) · Jämförelsestörande poster –281 MSEK (–134), hänförliga till de tidigare kommunicerade transformations­programmen och förvärvet av STANLEY Security · Vinst per aktie före och efter utspädning 1,66 SEK (1,91)* · Vinst per aktie före och efter utspädning, före jämförelsestörande poster, 2,03 SEK (2,14)* · Rapporterad nettoskuld i relation till EBITDA 3,8 (2,0), justerad
Läs mer →

Årsstämma i Hexagon AB

Hexagon
 — 
2023
.
05
.
02
Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut. Styrelse och revisor Omval av styrelseledamöterna Ola Rollén, Gun Nilsson, John Brandon, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling Andreen, Brett Watson och Erik Huggers såsom ordinarie styrelseledamöter. Ulrika Francke, Henrik Henriksson och Patrick Söderlund har avböjt omval. Ola Rollén valdes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med 2 200 000 kronor till ordföranden och 690 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för
Läs mer →

Årsstämma i HEXPOL AB

Hexpol
 — 
2023
.
04
.
28
Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut. Styrelse och revisor samt arvoden Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken. Omval av styrelseledamöterna Alf Göransson, Jan-Anders E. Månson, Malin Persson, Kerstin Lindell och Märta Schörling Andreen samt nyval av Nils-Johan Andersson och Henrik Elmin. Gun Nilsson har avböjt omval. Alf Göransson omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 4 412 000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete). Omval av auktoriserade revisorerna Joakim Falck och
Läs mer →

Delårsrapport januari – mars 2023

Hexpol
 — 
2023
.
04
.
28
JANUARI – MARS 2023 · Försäljningen ökade med 16 procent och uppgick till 5 990 MSEK (5 173). · EBIT ökade med 22 procent och uppgick till 946 MSEK (775). · EBIT-marginalen uppgick till 15,8 procent (15,0). · Resultat efter skatt uppgick till 668 MSEK (600). · Resultat per aktie uppgick till 1,94 SEK (1,74). · Det operativa kassaflödet ökade till 593 MSEK (103). "Vi levererade återigen ett mycket starkt kvartal. EBIT uppgick till 946 MSEK (775), vilket resultatmässigt är vårt bästa kvartal hittills och motsvarar en ökning om 22 procent jämfört med motsvarande kvartal
Läs mer →
Inga inlägg
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|